Skapa störningsfria elmiljöer

Hög nivå på elkvalité

Ett elsystem börjar och startar i den matande transformatorn. När en Netcleaner är installerad  ersätter den distributionsnätets 10/04 transformator med en lokalt placerad Elmiljötransformator.

Den inför en lokal nollpunkt med mycket låg impedans. TN-C system konverteras då till TN-S femledarsystem utan omfattande ombyggnad av elsystemet. Det innebär helt nya möjligheter att ge elanläggningen både en säker EMC dvs frihet från störningar och högnivå på Elkvalité  till en begränsad kostnad. Det är ett effektivt sätt att säkra elmiljön både i nya objekt och i äldre fastigheter. En isolerad säker Zon kan skapas mitt i ett gammalt elnät.

En Netcleaner kan också användas för att skapa ett nät med balanserad spänningsmatning vilket optimerar störfriheten.

Lämplig teknik för att:

  • Skapa lokala EMC säkra femledarsystem i fyrledarnät
  • Skydda känsliga miljöer som t ex laboratorier, sjukhus
  • Skapa säkra zoner vid matning från skensystem
  • Avgränsa störande mikrogenerering t ex solceller, även DC blockeras
  • Avlasta långa huvudledningar (reducerad nollström och lägre förluster)
  • Förbättra kortslutningseffekten
 
Läs mer om Säkra Zoner med Netcleaner>>