Netcleaner

Netcleaner

​​​​​​​- ÄR EN ELMILJÖTRANSFORMATOR SOM SKAPAR ROBUSTA ELNÄT


Vad gör en Netcleaner?

 En Elmiljötransformator har mycket låga magnetfält, är helt tyst, och har mycket låga förluster. Den förbättrar kortslutningseffekten, Elkvalitén och har egenskaper som gör den effektiv som övertonsfilter, både för höga och låga frekvenser.  Netcleaner gör det möjligt att skapa miljöer där störningsproblem (EMC) av flera slag kan korrigeras, kontrolleras och förebyggas, t ex vid mikrogenerering.
 
En annan  viktig funktion är att en Netcleaner används för lastbalansering. Den förbättrar symmetrin i elnätet helt utan elektronik. Det gör den användbar både i samband med laddning av elbilar såväl som i ett distributionsnät. Dessutom med låga förluster och underhållskostnader.
 Med en Netcleaner, kan vi uppnå alla fördelar i elnätet med  transformatorteknik utan de biverkningar som är vanliga vid användning av konventionell transformator.
Netcleaner ger vid användning en lång rad fördelar för elsystemet, dessutom samtidigt!
​​​​​​​Det är en multilösning!
 
Fördelar vid användning:
  • Reducerar störningsproblem (EMC och Elkvalité)
  • Reducerar höga övertonsströmmar
  • Skapar TN-S system och EMC säkra Zoner i äldre och nyare byggnader
  • Utjämnar kraftig osymmetri (Lastbalansering)
  • Kan användas i känsliga miljöer (sjukhus, laboratorier, nära människor etc.)
Hur fungerar en Netcleaner?
 
Netcleaner är en 1:1 trefas transformator som varken transformerar upp eller ner spänningen i elsystemet. Principlösningen är att den utgörs av tre ringkärnor (Toroider) en för varje fas som är  Z-kopplade. Den är innesluten i en kapsling som utgörs av en helsvetsad metallcylinder. En Netcleaner är förberedd för att antingen anslutas  till systemjord eller till lokalt godkänt jordtag.
 
Kännetecknande för  konstruktionen är en mycket låg nollföljdsimpedans och låga förluster.
De låga förlusterna ger en tyst gång och extremt låga magnetfält. En Netcleaner kan därmed installeras i känsliga miljöer där transformatorer traditionellt sett har betraktats som störande.
Det är dessutom en passiv teknik helt utan aktiva lösningar med elektronik. Detta gör den unik i fråga om livslängd och underhåll. Behov av underhåll är så gott som obefintligt.
 
Egenskaper:
  • Tyst
  • Låga magnetfält
  • Låg nollföljdsimpedans
  • Låga förluster
Är en Netcleaner lätt att installera?
En Netcleaner är enkel att installera. Den levereras med färdiga kabelanslutningar men kan konfigureras efter önskemål t ex med anslutning för handske.  När den ansluts till en elcentral ansluts de tre faserna L1-L3 och skyddsjord (PE) till primärsidan. Sekundärsidan erbjuder TN-S med neutralledare och PE ansluten till Netcleanerns nollpunkt. Den ansluts i el-centralen som en vanlig huvudledning.
Skyddsjorden på primärsidan  är sammankopplad med sekundärsidans skyddsjord i Netcleaner.  Om ett separat godkänt jordtag ska användas kan förbindningen med skyddsjorden på  primärsidan brytas.
​​​​​​​
Har Netcleaner höga startströmmar?
Netcleaner är konfigurerad för att starta på märkeffekten och kräver inga särskilda anpassningar eller högre säkringar primärt för att starta.
 
Hur höga är förlusterna?
En Netcleaner på 25 A har som exempel en tomgångsförlust på 55 W
och vid max belastning 380 W
Eftersom en Netcleaner  är så tyst och har så låga magnetfält kan den placeras nästan var som helst.
även i miljöer där människor vistas. Här är en anpassning för ett kapprum i kontorsmiljö.

Läs mer om

Löser EMC-problem

Reducerar övertoner och andra störningar i elanläggningen.

​​​​​​​
I en modern anläggning blandas stör-känsliga och störalstrande system och apparater. Ibland uppstår störnings-fenomen av olika slag. Vi har lång erfarenhet av problemlösning i sådana sammanhang och löser problemen åt er.
​​​​​​​

Skapa störfria elmiljöer

Tack vare en netcleaner ges helt nya el-förutsättningar och ni får en störfri elmiljö, utan att behöva bygga om elsystemet. 

​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​Med en Netcleaner som mellan-transformator kan ett TN-C system konverteras till ett stabilt TN-S system, utan att man behöver göra omfattande ombyggnader. Det ger helt nya möjligheter att ge elanläggningen störfrihet och  högsta tänkbara kvalité till mycket begränsad kostnad.

Reducera elbilskostnader

Vill du kunna ladda din elbil hemma, smidigt och effektivt utan avbrott?


​​​​​​​​​​​​​​Genom en netcleaner kan du vara säker på att elnätet reglerar elsystemet så att alla apparater och maskiner kan användas utan anpassning och eftertanke.