En modern elanläggning är en komplex mix av elnät, kommunikationslösningar och elektroniska funktioner.


För att upprätthålla en anläggnings kvalitéer, driftsäkerhet
och effektiv energiförbrukning behöver fastighetsförvaltning ofta en partner med kompetens om hur problem och onödiga kostnader undviks. Svensk Elmiljöutveckling har specialistkompetens och lång erfarenhet av de omständigheter och förutsättningar som kännetecknar infrastrukturen i moderna fastigheter. Därför kan vi erbjuda dig ett antal specialicerade tjänster som hjälper fastighetsförvaltaren att spara pengar.
sasasasa
sasa

Energieffektivisering


För att få kunskap om hur den anläggning man förvaltar förbrukar energi, så krävs en bra helhetsbild av elanläggningen och dess installerade förbrukare.
Dessutom krävs mätvärden över förbrukningen. Mätvärden som redovisar förbrukning / timme gör det möjligt att se när och hur förbrukningen sker.
Svensk Elmiljöutveckling AB  har lång erfarenhet av att kartlägga elförbrukning och analysera var onödig förbrukning sker och lokalisera på vilket sätt en fastighets förbrukning kan bli effektivare. Dessutom kan ofta fasta kostnader  optimeras. Sådana analyser är  lönsamma och får i regel mycket kort payofftid.

Samordning


I en modern komplex byggnad sker över tid åtskilliga ombyggnationer och installationer av el, data och telenät. De planeras och utförs  ofta av olika entreprenörer. Med tiden kan en installation därför bli ostrukturerad. Detta medför ofta onödiga kostnader i form av kortsiktiga lösningar,  längre projekttider och driftsstörningar. 

Svensk Elmiljöutveckling är en partner som över tid tillhandahåller en helhetsbild av  anläggningen. Det gör det möjligt att över tid ha en strategi som samordar de olika insatser som görs i anläggningen. Detta medför att en enhetlig struktur uppnås i de installerade systemen. En anläggning kan då kvalitetssäkras, dvs att inbyggda kvalitéer bibehålls, långsiktiga lösningar utföras med kortare payoff tid och tydliga  tidsvinster 

Störningsutredning


I en modern anläggning blandas störkänsliga och störalstrande system och apparater. Ibland uppstår störningsfenomen av olika slag. Vi har lång erfarenhet av problemlösning i sådana sammanhang och löser problem så som
 • Störningar i hörslingor och ljudanläggningar
 • Långsamma datanät
 • Elektronisk utrustning som ”hänger” sig
 • Blinkande lampor
 • Utrustning som går sönder
 • Störningar i PLC
 • Vagabonderande strömmar
 • Höga magnetfält
 • Elkvalitetsproblem

Dokumentation

 
Dokumentationen av el. data och tele/larm anläggningar blir allt viktigare ju mer komplex kombinationen av system blir i en fastighet. Uppdaterad dokumentation som ger bra överblick över helheten och på detaljnivå, är nödvändig för att uppfylla elinstallationsregler och undvika driftsstörningar. Detta spar  stora summor pengar i tidsvinster vid projekt, möjliggör långsiktiga åtgärder med kort payofftid,  samt medför ett effektivt utnyttjande av befintlig kapacitet. Problemet är ofta att hålla den uppdaterad över tid.

​​​​​​​Svensk Elmiljöutveckling tillhandahåller det verktyg som gör det möjligt att upprätthålla  en uppdaterad dokumentation.  Med en Web baserad databas som innehåller den dokumentation och det ritningsmaterial som behövs i verksamheten och ett flödessystem mellan entreprenörer och anläggningsägaren kan anläggningen alltid vara uppdaterad. Det medför att anläggningsägaren får full kontroll på vilka åtgärder  som görs löpande och därmed de kostnader som uppstår i samband med underhåll och ombyggnationer.  
TDTD
TD
matningmatning
matning

Mätinsamling


Svensk Elmiljöutveckling installerar mätinsamling tillsammans med Megacon för:
 • Bostadsrätter för individuell debitering
 • Fastighetsbolag för energibesparing och debitering
 • Industri för kontroll över energiförbrukningen
 • Låg investeringskostnad
 • Hög driftsäkerhet
 • Web-baserad redovisad förbrukning i realtid
 • Kvalificerad service
 Läs mer om Megacon mätinsamling​​​​​​​